Од: "Zavod za zastitu spomenika kulture grada Beograda" <zzskgb@beotel.net>

Датум: 13.10.2017. 04.48 по подне

Наслов: Topovske šupe - hitno

Коме: <president@savezjos.org>, <office@savezjos.org>, <sabados.robert@gmail.com> Копија:

Поштовани,

Заводу за заштиту споменика културе града Београда, у поступку обједињене процедуре, дана 13.10.2017. године се обратио Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, Сектор за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције, Одељење за велике инвестиције, захтевом за издавање локацијских услова за изградњу трговинског објекта – shopping mall, на катастарским парцелама 3/1, 3/3 и 3/9 КО Вождовац.

Предметне катастарске парцеле обухватају простор некадашњег логора „Топовске шупе", од кога су до данас остала очувана два једноспратна објекта у којима су били смештени затвореници (катастарске парцеле 3/3 и 3/15 КО Вождовац), потом простор између ова два објекта на којем су вршена мучења и вешања заробљеника, као и спомен обележје жртвама логора из 2005. године, које обухвата очувани зид једног од логорских објеката са спомен плочом и уређеним партерним решењем (катастарске парцеле број 3/1, 3/6 и 3/41 КО Вождовац)

План детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина подручја Аутокоманде, Општина Вождовац („Службени лист града Београда" бр.31 од 20. септембра 2007. године), прописао је да у оквиру будућег решења објеката или слободних површина у зони А, потребно планирати спомен обележје (мали меморијал) на месту, односно у непосредној близини места привременог логора „Топовске шупе" из Другог светског рата, на катастарској парцели број 3/3 КО Вождовац.

Логор „Топовске шупе" у складу са чланом 4. и чланом 27. Закона о културним добрима („Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/11- др. закон и 99/11- др. закон) има статус добра које ужива претходну заштиту. Предметна непокретност је сходно члану 29. истог закона, као локалитет с историјским садржајем, уписана у Евиденцију непокретности које уживају претходну заштиту (евиденциони лист број 3.1. од 22.05.2015. године).

Имајући у виду да је простор логора „Топовске шупе" од великог документарног, историјског и меморијалног значаја за јеврејску заједницу у Србији, а узимајући у обзир да предложено решење трговинског центра с једне стране не предвиђа очување постојећих логорских објеката а с друге стране планира одређене измене спомен обележја, молимо Савез јеврејских општина Србије да доставе дефинисан став о очувању и третману два постојећа објекта која су била у функцији логора, меморији на простор између ова два објекта на којем је вршено мучење и вешање затвореника, као и очувању и измештању дела спомен обележја.

Узимајући у обзир изузетно кратак рок од три дана у којем је потребно да Завод за заштиту споменика културе града Београда изнесе став из своје надлежности за изградњу трговинског објекта на наведеној локацији, молимо за хитност у поступању, уколико је могуће до понедељка до краја радног дана.

С поштовањем,

в.д. директора

Оливера Вучковић

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Калемегдан, Горњи град 14 11000 Београд, Србија

011/3287-557
e-mail: zzskgb@beotel.rs

Web adresa: www.beogradskonasledje.rs