OSUDA IZVRŠNOG ODBORA SJOS MEDIĆEVE NEOVLAŠĆENE SAGLASNOSTI

 

 

Izvod iz Zapisnika sa 138.sednice Izvršnog odbora SJO Srbije održane dana 22.4.2018.

 

„Tačka 5. dnevnog reda - Sajmište

 

I

 

1.         Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije usvaja informaciju o dosadašnjim aktivnostima u vezi formiranja memorijala „Staro sajmište“ i uključenja logorskih objekata „Topovske šupe“ u kompleks „Staro Sajmište“.

            Izvršni odbor Saveza odobrava i saglasan je da u okviru budućeg memorijala „Staro Sajmište“ - muzej Holokausta ima bitan stepen samostalnosti (autonomiju) i da organi Saveza jevrejskih opština Srbije samostalno vrše funkcije imenovanja Upravnika , Programskog Saveta kao i da odlučuju o nameni i načinu korišćenja sredstava za rad muzeja.

 

2.         Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije smatra da oba preostala logorska objekta treba da budu sačuvana, s tim da insistira da objekat sa prostora bivšeg logora „Topovske šupe“ na parceli 3/3 k.o. Voždovac, mora ostati na postojećem mestu, u originalnom, autentičnom obliku, pretvoren i uređen u muzej kao deo memorijala „Staro sajmište“, potpuno odvojen od svih budućih, planiranih objekata na tom mestu i sa potpuno odvojenim saobraćajnicama i pristupnim putevima.

 

 

II

 

1.         Izvršni Odbora Saveza jevrejskih opština Srbije konstatuje da je Danilo Medić,  Predsednik JO Beograd, grubo prekršio odredbe Statuta Saveza , kada je samovlasno u ime Saveza jevrejskih opština Srbije, bez odluke nadležnog organa Saveza , dana 29.01.2018. godine , Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda ,       pod posl. brojem 33/2018 kod Jevrejske opštine Beograd i pod posl. brojem 377/18 kod Zavoda , dostavio saglasnost za izmeštanje, razgradnju logorskog objekta „Topovske šupe“ u Beogradu sa parcele br. 3/3 k.o. Voždovac na katastarsku parcelu 3/1 k.o. Voždovac, i njegovu interpolaciju i integraciju u budući trgovinski  objekat Shoping Mall investitora „Delta“ iz Beograda, i dao saglasnost na razgradnju postojećeg spomen parka „Topovske šupe“.

 

            Saglasnost je data na memorandumu Jevrejske opštine Beograd , snabdeven pečatom Jevrejske opštine Beograd i potpisom Danila Medića u svojstvu potpredsednika Saveza jevrejskih opština Srbije.

 

 

2.     Predsednik Jevrejske opštine Beograd, Danilo Medić ,je znao i morao znati da bez odluke nadležnog organa Saveza Jevrejskih opština Srbije , nema ovlašćenja za davanje ovakve saglasnosti , da lično kao potpredsednik Saveza Jevrejskih opština Srbije nema ovlašćenja za predaju ovakvog obavezujućeg dokumenta Gradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograda , a koje je  svesno učinio i hteo da se dokument takve sadržine  preda Zavodu za zaštitu spomenika kulture  što je učinjeno 29.januara 2018. godine., čime je pribavio za sebe pravo za koje nije bio ovlašćen i time grubo prekršio Statut Saveza jevrejskih opština Srbije.

 

3.         Predajom navedenog dokumenta neistinitog sadržaja, prikazavši da je prethodno Savez jevrejskih opština Srbije dao saglasnost za takvu gradnju, Danilo Medić je doveo u zabludu Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda da bi na ovaj način Zavod budućem investitoru dao saglasnost za nameravanu gradnju Shoping Malla.

 

4.         Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije povlači i stavlja van snage sva odobrenja ili saglasnosti ili bilo koji drugi dokumenat koje je Danilo Medić predao, u ime ili u vezi sa Savezom,  državnim organima  ili organima Grada Beograda ili drugim ustanovama ili institucijama u vezi logorskih objekata „Topvske šupe“ u Beogradu o čemu će se obaveštenje uputiti svim  pomenutim nadležnim službama i institucijama.

 

5.         Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije zabranjuje Danilu Mediću davanje bilo kakvih usmenih ili pismenih odobrenja, saglasnosti ili mišljenja u ime Saveza jevrejskih opština Srbije vezano za bivše logorske objekte „Topovske šupe“ ili bilo kom drugom predmetu iz nadležnosti Saveza jevrejskih opština Srbije.

 

6.         Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije uputiće spise predmeta pravnoj službi radi utvrđivanja eventualnih elemenata krivične odgovrnosti.

 

Po diskusiji u kojoj su učestvovali: Sabadoš R., Asiel I., Kovač D., Fišer M., Jasdna Ć., Levi G., Adam M., Fišl F., Atijas Z., pristupilo se glasanju za ovaj predlog.

 

ZA glasalo 19, PROTIV nije bio niko, UZDRŽANIH bilo 1.“