Ana Lebl pise

Od 1. oktobra 2004. godine započela sam s radom na dva usko povezana programa, a sa ciljem oživaljavanja malih jevrejskih zajednica na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Nakon raspada Jugoslavije i brojnih promjena na svim nivoima naših života, pokazalo se da su najmanje jevrejske zajednice gotovo u potpunosti prepuštene sebi. Doduše naši centri, uz veliku međunarodnu financijsku pomoć, uglavnom uspješno rješavaju probleme socijalno i zdravstveno najugroženijih. Ali, na nivou organizacije kulturnih i obrazovnih aktivnosti, situacija je svuda, osim u Sarajevu i Zagrebu, jako loša.

Ideja o važnosti pokretanja ovih projekata potekla je od predstavnika JOINT-a za bivšu Jugoslaviju sa sedištem u Parizu, gospodina Bar-Haima, koji već godinama ima uvida u naše probleme, potrebe, aktivnosti i pružanje pomoći. Složili smo se da je neophodno napokon se pozabaviti i najmanjim jevrejskim opstinama u regiji. Nakon više mjeseci planiranja, kreiranja okvira rada i traženja sponzora, od 1. oktobra smo stvorili mogućnost da se započne s realizacijom dva međusobno povezana projekta. Gospodin Bar-Haim predložio je da ja započnem s provođenjem ova dva programa.

Prvi dio mojih aktivnosti za cilj ima uvođenje neformalne jevrejske edukacije. Rad ću početi traženjem načina da u malim zajednicama probudim interes i procjenim želje, potrebe i mogućnosti za organiziranjem određenih aktivnosti, od predavanja, predstava i koncerata, preko međusobne razmjene programa i posjećivanja bliskih zajednica, do uključivanja članova ovih općina u skupove, susrete i aktivnosti većih zajednica u zemlji i svijetu. Pokušat ću otkriti sposobnosti i talente pojedinaca i grupa u izoliranim zajednicama i otvoriti im put do ostatka jevrejskog svijeta koji im je do sada često bio nepristupačan. Želja mi je uključivanje što većeg broja lokalnih ljudi i članova, tek sa ponekim gostom sa strane, u lanac međusobne razmjene znanja i sposobnosti od zajedničkog interesa,. Tek nakon inicijalne, istraživačke faze pokušat ću kreirati konkretne programe, posebne i prilagođene potrebama, željama i mogućnostima svake pojedine zajednice.

Drugi dio mog posla tiče se djece. JOINT je nedavno osnovao “Međunarodni centar jevrejskih općina za djecu” sa sedištem u Budimpešti. Posebno ih zanima položaj djece i u našim zajednicama, njihove eventualne neudovoljene a važne potrebe. Pokušat ću da saznam, u suradnji s članovima općina, što više o potrebama, ispunjenim i neispunjenim, naših mladih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Nadam se velikoj pomoći svih vas u prikupljanju podataka o djeci, onome što im je pruženo i onome što im nedostaje. Na osnovu rezultata ovog istraživanja, a u koordinaciji sa spomenutim Međunarodnim centrom JOINT-a za djecu, pokušat ćemo i za djecu stvoriti odgovarajuće korisne programe.

Ovakvi projekti su i za mene i za JOINT novi, eksperimentalni. Prepoznali smo postojanje potreba, ali tek sada, korak po korak, pokušat ćemo ispitati realne mogućnosti i opravdanost stvaranja i provođenja odgovarajućih programa.

U pismu koje je gospodin Bar-Haim poslao na preko deset adresa kao najavu ovih programa, on moli sve koji budu u mogućnosti da mi pomognu na putu ka ostvarenju ovih ideja. I ja sama, uvjerena u opravdanost ovakvog pokušaja, molim za pomoć. Koristilo bi mi dobijanje podataka o zajednicama i pojedincima, uvid u postojeća stanja aktivnosti/neaktivnosti, ideje i sugestije za programe, upućivanje na talentirane a ponekad skrivene pojedince koji bi imali što reći i pokazati, razmjena informacija o zanimljivim skupovima, gostovanjima ili programima koji bi se mogli podjeliti i sa malim zajednicama i još mnogo toga. Sigurna sam da je broj onih koji mi mogu pomoći veliki, od predsjednika, tajnika i članova odbora pojedinih općina, preko ljudi iz određenih struka, raznih hobija, interesovanja i znanja, do onih kojima imaju konkretne želje, ideje i potrebe.

Ovih dana počet ću se javljati onima čije adrese i brojeve telefona već imam. Da ne bih nekoga preskočila i propustila, molim vas da i vi stupite sa mnom u kontakt. Ako želite, javite mi svoje podatke, pa ću ja stupiti s vama u vezu.

Srdačno,

Ana Lebl

 

 
    Makabijada HOME page